برای حفظ سطح اجاق شیشه‌ای، از موارد زیر خودداری کنید:

برای حفظ سطح اجاق شیشه‌ای، از موارد زیر خودداری کنید:

فولاد صافی و سایر اسفنج‌های خشن.
پودر شوینده با خصوصیت سایشی.
سفیدکننده حاوی کلر.
حذف‌کننده زنگ.
آمونیاک.
شیشه‌شویی

Need Help?
Call Now Button