دستم را بر میدارم شعله گاز خاموش میشه

دستم را بر میدارم شعله گاز خاموش میشه

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شعله اجاق گاز با ول کردن اهرم روشن کردن اجاق گاز خاموش شود . بطور کلی همچین مشکلی مربوط به سیستم ترموکوپل اجاق گاز است .  دلایل متفاوتی باعث این مشکل میشود که به اختصار در پایین آورده شده است .

1. فاصله ناکافی بین ولوم ها و صفحه شیشه

ممکن است با فشار دادن اهرم روشن کردن اجاق گاز نافی شیر تا انتها پایین نرفته یا باسطح شیشه برخورد داشته باشد و باعث شود اهرم بصورت کامل پایین نرود .

2.  قطعی اتصال ترموکوپل

سیم های اتصال ترموکوپل را بصورت کامل چک کنید ممکن است از انتهای سیم ها و اتصال آنها قطعی داشته باشد و یا بصورت صحیح متصل نشدخ باشد .

     3. درست قرار نگرفتن سرشعله ها

سرشعله ها را چک کنید که بطور صحیح روی فنجانی ها قرار گرفته باشند بعلت عدم جاگذاری مناسب سرشعله ها حرارت مناسب به سر ترموکوپل وارد نمیشود و همین امر باعث خاموش شدن شعله می گردد .

    4 . خرابی بوبین اجاق گاز

بوبین اجاق گاز قطعه ای است داخل شیر ترموکوپل دار که خرابی این قطعه باعث اختلال در سیستم روشن شدن شعله ها می گردد .

    5 . خرابی ترموکوپل

ممکن است سیم های ترموکوپل خراب شده باشند که نسبت به تعویض ترموکوپل باید اقدام گردد .

دستم را بر میدارم شعله گاز خاموش میشه
دستم را بر میدارم شعله گاز خاموش میشه

 

Need Help?
Call Now Button