چرا اجاق گاز نباید زیر پنجره قرار بگیرد؟

چرا اجاق گاز نباید زیر پنجره قرار بگیرد؟

مقررات ساختمانی نیاز دارند که یک گاز را به حداقل 12 اینچ از یک پنجره فاصله داشته باشد به علت چند دلیل. آتش درون اجاق می‌تواند به پرده‌های پنجره بپردازد. بادی از پنجره باز ممکن است شعله روی یک سوزنده گاز را خاموش کند، که این امکان را فراهم می‌کند که گاز جمع شود و تا قبل از انفجار احتمالی شاید توجه نشده باقی بماند.

چرا اجاق گاز نباید زیر پنجره قرار بگیرد؟
چرا اجاق گاز نباید زیر پنجره قرار بگیرد؟
Need Help?
Call Now Button