عواملی که می‌توانند به سطح اجاق شیشه‌ای آسیب برسانند،

عواملی که می‌توانند به سطح اجاق شیشه‌ای آسیب برسانند،

شامل این عادات هستند:

استفاده از اسفنج‌های خشن یا فولاد صافی.
استفاده از شوینده در حالی که اجاق هنوز گرم است.
استفاده از شیشه‌شویی برای تمیزکاری اجاق.
قرار دادن درپوش‌های گرم به صورت معکوس بر روی اجاق سرد.
جابجا کردن وسایل آشپزی سنگین مانند ماهیتابه چدنی روی سطح اجاق

 

 

Need Help?
Call Now Button