آیا میتوان از اجاق گاز با شیشه شکسته استفاده کرد ؟

آیا میتوان از اجاق گاز با شیشه شکسته استفاده کرد ؟

شما نباید از اجاق خود استفاده کنید تا مشکل را حل کنید. استفاده از اجاق با شیشه شکسته ممکن است باعث تنش حرارتی شود که منجر به افزایش شکستگی شیشه شود و در حالت بدتر، شیشه حتی ممکن است شکسته تر و پخش  شود ضمنا به قطعات دیگر اجاق از قبیل شیر و سیم ها و ترانس فندک آسیب میزند .

آیا میتوان از اجاق گاز با شیشه شکسته استفاده کرد ؟
آیا میتوان از اجاق گاز با شیشه شکسته استفاده کرد ؟

 

Need Help?
Call Now Button