اقدامات احتیاطی برای اجاق گاز

اقدامات احتیاطی برای اجاق گاز

اقدامات احتیاطی برای اجاق گاز و اجاق گاز بوی گاز هنگام خاموش بودن اجاق گاز یا اجاق گاز اغلب به معنی نشت گاز است. در صورت استشمام بوی گاز، هرگز نباید از اجاق گاز یا اجاق گاز خود استفاده کنید، زیرا روشن کردن جرقه زن می تواند باعث شعله ور شدن هر گونه گاز انباشته شده و به طور بالقوه آسیب جدی یا آتش سوزی در خانه شود. شیر کنترل گاز در کنتور را ببندید تا جریان اجاق گاز یا اجاق گاز شما قطع شود و پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه وارد خانه شود. در مرحله بعد، همه افراد و حیوانات را از ساختمان تخلیه کنید و با یک مهندس گاز تماس بگیرید تا محل نشتی را پیدا کرده و رفع کند.

اقدامات احتیاطی برای اجاق گاز

Need Help?
Call Now Button